Podgląd treści WWW (JSR 286)
Podgląd treści WWW (JSR 286)

Projekt "Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej"

Projekt "Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, działanie 1.4 Promocja i współpraca, komponent Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów - poddziałanie 1.4.3. Umowa o dofinansowanie została podpisana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 29.12.2009 r.

PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE

 • Numer umowy o dofinansowanie: POPW.01.04.03-00-010/09-00
 • Całkowity budżet projektu: 4 689 500 PLN
 • Dofinansowanie projektu: 4 220 550 PLN (90%), w tym:
  - wkład wspólnotowy (EFRR): 3 587 467,50 PLN (85%)
  - budżet państwa: 633 082,50 PLN (15%)
 • Wkład własny Beneficjenta: 468 950,00 PLN (10%)
 • Okres realizacji: od 1.01.2010 r. do 31.06.2015 r.
 • Liderem projektu jest Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.
 • Instytucją Pośredniczącą dla projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie

CEL OGÓLNY PROJEKTU

Zbudowanie do roku 2015 na terenie Polski Północno-Wschodniej nowoczesnego, konkurencyjnego środowiska edukacyjnego technik cyfrowych, dynamicznie rozwijającego się dzięki skutecznemu wykorzystaniu mechanizmów aktywnej współpracy międzyinstytucjonalnej, łączącego innowacyjność, nowoczesną infrastrukturę, szeroką i dostosowaną do potrzeb klientów ofertę programową, wysoki poziom merytoryczny, efektywną metodykę z atrakcyjnymi usługami komplementarnymi (w tym hotelarskimi, gastronomicznymi i rekreacyjnymi) i wykorzystującego dla przyciągnięcia klientów przygraniczne położenie i turystyczne walory Regionu.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

 • Cel 1: Rozwój i doskonalenie współpracy w zakresie edukacji cyfrowej i usług komplementarnych pomiędzy instytucjami  z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego
 • Cel 2: Rozpoznanie potrzeb i popytu poszczególnych grup potencjalnych klientów w zakresie edukacji cyfrowej i usług komplementarnych
 • Cel 3: Podniesienie jakości, kompleksowości, innowacyjności oraz wydajności usług świadczonych przez Klaster i jego członków
 • Cel 4: Wygenerowanie popytu i zwiększenie skuteczności sprzedaży usług Klastra

DZIAŁANIA I ZADANIA PROJEKTU

 • Działanie 1 - Promowanie, koordynowanie, stymulowanie rozwoju, doskonalenie i instytucjonalizacja współpracy w zakresie świadczenia usług edukacji cyfrowej pomiędzy instytucjami z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego
  - Zadanie 1: Zorganizowanie i prowadzenie Biura Klastra
  - Zadanie 2: Opracowanie Strategii Rozwoju Klastra
  - Zadanie 3: Pozyskiwanie nowych członków Klastra
  - Zadanie 4: Organizacja spotkań uczestników Klastra
  - Zadanie 5: Monitorowanie i ewaluacja działalności Klastra
 • Działanie 2 - Badanie potrzeb i popytu poszczególnych grup potencjalnych klientów w zakresie edukacji cyfrowej i usług komplementarnych
   - Zadanie 6: Zbadanie potrzeb i popytu poszczególnych grup potencjalnych klientów w zakresie edukacji cyfrowej i usług komplementarnych
 • Działanie 3 - Rozbudowa i doskonalenie oferty edukacyjnej oraz organizacji świadczenia usług Klastra
  - Zadanie 9: Rozszerzenie i unowocześnienie oferty edukacyjnej Klastra
 • Działanie 4 - Wsparcie promocji, marketingu i sprzedaży usług Klastra
  - Zadanie 7: Opracowanie Strategii Marketingowej Klastra
  - Zadanie 8: Realizacja Strategii Marketingowej Klastra
 • Ponadto sformułowano jedno zadanie realizowane łącznie na rzecz Działań 1, 3, 4:
  - Zadanie 10: Budowa, wdrożenie i utrzymanie informatycznych platform wspierających rozwój Klastra
 • Dodatkowo sformułowano dwa zadania wewnętrzne projektu, związane bezpośrednio z procesem realizacji projektu:
  - Zadanie 11: Promocja projektu
  - Zadanie 12: Zarządzanie projektem
Podgląd treści WWW (JSR 286)
 • wtorek, 7 lipca 2015 Autoryzowany kurs AutoCAD w atrakcyjnej cenie! - Zapraszamy do skorzystania z naszej promocji AutoCada.
 • wtorek, 23 czerwca 2015 Newsletter 42/2015 - 18 czerwca w Parku Naukowo - Technologicznym Polska - Wschód w Suwałkach odbyła się konferencja zatytułowana „Cyfryzacja - trampoliną rozwoju”. Tematyką, która zdominowała to organizowane przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej spotkanie były nowoczesne rozwiązania informatyczne wdrażane zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego.
 • wtorek, 23 czerwca 2015 Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych - Nowoczesne rozwiązania oparte na oprogramowaniu jednego z najstarszych koncernów informatycznych, IBM – to tematyka, która zdecydowanie dominowała podczas organizowanego przez Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej seminarium pt.„Informatyczne wsparcie prac badawczo-rozwojowych”. Spotkanie odbyło się 24 czerwca w siedzibie firmy T-Matic Grupa Computer Plus w Białymstoku.
Najbliższe szkolenia page